Na czym polega upadłość konsumencka?

Podejmowanie decyzji finansowych nie zawsze jest łatwe. Tym bardziej że żyjemy w skomplikowanych czasach, gdzie sytuacja może zmienić się z dnia na dzień. Należy mieć jednak świadomość, że nasze decyzje mają realne przełożenie nie tylko na to, ile pieniędzy zostaje w naszym portfelu, ale także na komfort życia i poczucie bezpieczeństwa.

Niestety, wiele osób wpadło w spiralę problemów finansowych, która sprawiła, że znaleźli się w sytuacji niemal bez wyjścia. Rozwiązanie, które można zastosować w takim momencie to m.in. upadłość konsumencka. Na czym ona polega? I o czym warto pamiętać, zanim się na nią zdecydujemy? Na te i inne pytania odpowiadamy w naszym artykule.

Czym jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe, które ma na celu rozplanowanie zobowiązań finansowych, czyli długów, które zaciągnęła konkretna osoba fizyczna, nieprowadząca działalności gospodarczej. Postępowanie to polega na rozważeniu różnych czynników, takich jak przede wszystkim sytuacja osoby zadłużonej, jej zarobki oraz widoki na osiągnięcie równowagi finansowej. Nie oznacza to jednak umorzenia wszystkich zobowiązań. Chodzi raczej o to, aby sąd zatwierdził racjonalny plan spłaty, rozłożył zaległości na raty i – jeśli to możliwe – doprowadził do zmniejszenia części długów.

Upadłość konsumencka pozwala więc "załapać oddech" osobom, które podjęły błędne decyzje finansowe i znajdują się w trudnej do rozwiązania sytuacji. Co ważne, po ogłoszeniu wyroku sądu część dochodów danej osoby podlega ochronie, co oznacza, że może ona zaspokoić podstawowe potrzeby swoje i swojej rodziny.

Należy jednak podkreślić, że opcja ta jest dostępna dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Nie mogą jej wykorzystać osoby fizyczne będące wspólnikami albo komandytariuszami w spółkach jawnych, spółkach partnerskich, spółkach komandytowych i spółkach komandytowo-akcyjnych (dedykowane jest dla nich postępowanie upadłościowe na zasadach ogólnych).

O czym należy pamiętać?

Oprócz tego, że osoba ubiegająca się o upadłość konsumencką musi być osobą fizyczną, powinna także spełniać warunek podany w prawie upadłościowym. Mówi o nim Art. 11. – [Pojęcie niewypłacalności], gdzie powiedziano:

"1. Dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.

1a. Domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące."

W jaki sposób można zgłosić upadłość konsumencką? Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku do sądu – czynność tę można wykonać samodzielnie, jednak o wiele rozsądniejsze jest skorzystanie ze wsparcia profesjonalisty. Na kolejnych etapach dochodzi do analizy sytuacji finansowej dłużnika, czyli sprawdzenia jakie długi są jego udziałem, w jakich terminach powinny zostać uregulowane, a także jakie odsetki zostały zatwierdzone. Konieczne jest również dołączenie szczegółowej dokumentacji: chodzi zarówno o dokumenty dotyczące zadłużenia, jak i nawiązujące do ogólnej sytuacji danej osoby (np. dokumenty poświadczające chorobę, poświadczające utratę pracy, poświadczające śmierć bliskiej osoby).

Jak długo rozpatrywana jest sprawa o upadłość konsumencką? Praktyka pokazuje, że nie ma jednych, ściśle określonych ram czasowych. Różnica wynika przede wszystkim z ilości dokumentacji, którą trzeba zgromadzić, a następnie przeanalizować, a także z zawiłości właściwego postępowanie upadłościowego, w którym uczestniczy syndyk.

Warto pamiętać, że chociaż ogłoszenie upadłości konsumenckiej rzeczywiście może przerwać spiralę kłopotów finansowych, to jednak wiąże się z dodatkowymi konsekwencjami. Chodzi m.in. o likwidację majątku, zmniejszenie dochodów, upublicznienie informacji o sytuacji finansowej (dane umieszczane m.in. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a także w Centralnym Rejestrze Restrukturyzacji i Upadłości), brak możliwości wzięcia kredytu, ograniczony dostęp do konta osobistego oraz emocje, które towarzyszą prowadzeniu sprawy w sądzie.